Clive/GM3POI, Neville/G3NUG, Ian/G3YBY, Gordon/G3USR, Nobby/G0VJG